Big picture learning

Uit onderwijsconceptenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Informatie over big picture learning is te vinden op:

https://www.bigpicturenederland.nl/wat-is-big-picture-learning/


Wat is Big Picture Learning? Big Picture Learning (BPL) is in 1995 opgericht in de Verenigde Staten door Elliot Washor en Dennis Littky. Zij kregen de kans hun ervaringen in het onderwijs, zowel voor de klas als in leidinggevende functies, te bundelen en zijn tot een model gekomen dat volgens hen elke individuele leerling van het beste onderwijs voorziet. Voor hen was dit een manier om een tegengeluid te geven tegen de traditionele opvattingen over onderwijs, die gebaseerd zijn op een samenleving die niet meer bestaat en de leerling centraal te zetten in het eigen leerproces.

De afgelopen twintig jaar hebben bewezen dat Big Picture Learning een manier van onderwijs is die leerlingen over de hele wereld, van de Verenigde Staten tot Australië en van Israël en Italië tot Nederland, in staat stelt zich op de voor hun juiste manier voor te bereiden op hun rol in de huidige en toekomstige samenleving.

Sinds 2004 werken verschillende scholen in Nederland, van Praktijkonderwijs tot ROC, met de filosofie van Big Picture Learning. Dit doen zij door de 10 onderscheidende kenmerken en de 3 R-en (relatie, relevantie en rigor), in de context van de eigen school, in te zetten in hun onderwijs. Bepalend hierbij zijn de persoonlijke leerplannen gebaseerd op de kwaliteiten en interesses van de leerling, de meerjarige advisories (ongeveer 15 leerlingen die, onder leiding van een vaste advisor, meerdere jaren als leergroep bij elkaar blijven), het leren in de echte wereld door middel van projectmatig werken en het authentiek beoordelen waarbij de eigen reflectie op het leerproces centraal staat. Hoe het werkt Elke leerling op een Big Picture Learning school maakt deel uit van een kleine leergroep van ongeveer 15 leerlingen, genaamd advisory.

Elke advisory wordt ondersteund en begeleid door een advisor; een docent die nauw samenwerkt met de groep leerlingen en een persoonlijke relatie aangaat met elke leerling.

Iedere leerling werkt samen met zijn advisor om zijn interesses en persoonlijke manier van leren te ontdekken en te verwerken in het persoonlijke leerplan dat zo veel mogelijk bestaat uit persoonlijke- en advisory projecten.

Zo gauw de leerling oud genoeg is, gaat hij of zij op zoek naar een LTI (learning through interest) plek of stage om samen te werken met een buitenschoolse expert. Op deze LTI plek wordt een project samengesteld waarin het curriculum van de leerling zo goed mogelijk wordt uitgewerkt maar waar het bedrijf ook voordeel aan heeft.

Aan het eind van elke periode reflecteert elke leerling op zijn leerplan en leerproces tijdens een presentatie voor zijn advisory, ouders en andere voor de leerling belangrijke personen.

Ouders en families worden actief betrokken in het leerproces. Ze helpen mee om het leerplan van de leerling vorm te geven en worden onderdeel van de schoolgemeenschap.

Deze werkwijze resulteert in een leeromgeving waar de leerling centraal staat, hij of zij actief betrokken is bij het eigen leerproces en uitgedaagd wordt om zijn of haar interesses uit te werken, ondersteund door een gemeenschap van docenten, experts uit de echte wereld en familieleden.

Relatie, Relevantie en Rigor Big Picture Learning gaat uit van het principe dat het meeste leren niet persé, of misschien wel helemaal niet, in de klas plaatsvindt.

Leerlingen leren het meest als zij bezig zijn met onderwerpen die voor hen, in het hier en nu, relevant zijn, omdat het ze bezighoudt of omdat het een hobby of interesse is. Een onderwerp wordt pas echt relevant als het rechtstreeks in de echte wereld meegemaakt wordt en als projecten echt zijn en niet verzonnen door een docent of uit een boek overgenomen worden.

Om te ontdekken welke onderwerpen voor een leerling relevant zijn, moet je de leerling eerst leren kennen. Er moet dus een relatie opgebouwd worden, met een docent/advisor en met klasgenoten, waarin leerlingen het gevoel hebben dat zij zichzelf kunnen en mogen zijn en zich serieus genomen voelen. Deze relaties zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid, wederkerigheid en vertrouwen.

Als leerlingen leren vanuit hun interesse hebben zij een volwassene nodig, de advisor, die hen stimuleert steeds een stapje verder te gaan en het beste uit zichzelf te halen. In het Engels heet dat rigor; diepgang zoeken in je leren en een manier vinden om jezelf uit te dagen. Ook houdt de advisor het leerproces in de gaten zodat de leerling uitgedaagd wordt gedurende zijn schooltijd zoveel mogelijk te leren. Rigor in een leerplan wordt bereikt als het geleerde toepasbaar is in de echte wereld en beklijfd. Er wordt dus niet voor het moment (bijvoorbeeld de toets) geleerd maar de leerstof wordt op zo’n manier verwerkt dat het ook op een later tijdstip en eventueel in een andere situatie toegepast kan worden.

jongens achter computer aan het werk De 10 kenmerken van Big Picture Learning De onderwijsfilosofie Big Picture Learning is gebaseerd op 10 onderscheidende kenmerken. Veel scholen werken met één of een paar van deze kenmerken, maar het wordt pas Big Picture Learning genoemd als alle kenmerken, op de eigen wijze van de school, verwerkt zijn in de schoolorganisatie en het onderwijs. 1. ONE KID AT A TIME Het gehele onderwijs is gebaseerd op de interesses, talenten en behoeften van de individuele leerling. Elke leerling wordt op een holistische wijze benaderd waardoor het personaliseren veel verder gaat dan alleen het theoretische schoolwerk.

2. ADVISORYSTRUCTUUR De advisory is de kern van de schoolorganisatie en van de relationele structuur op een Big Picture Learning school. Het is het hart van de school en wordt door leerlingen vaak omschreven als een tweede familie. De leerlingen blijven meerdere jaren bij dezelfde groep, met dezelfde advisor, waardoor zij persoonlijke relaties aan kunnen gaan die een leven lang blijven bestaan.

3. LEREN IN DE ECHTE WERELD DOOR INTERESSES EN STAGE Echt leren wordt het best bereikt in de echte wereld, buiten school. Big Picture Learning leerlingen lopen, vaak twee dagen per week, stage bij een buitenschoolse expert op het gebied van hun interesse, waar ze in de praktijk kunnen werken aan hun eigen doelen en authentieke projecten. Deze stages zijn in eerste instantie bedoeld als middel om de te leren lesstof te koppelen aan voor de leerling relevante projecten in de echte wereld en hebben dus niet als doel de beroepspraktijk te leren.

4. OUDER- EN FAMILIEBETROKKENHEID Ouders en familieleden zijn gewaardeerde leden van de schoolgemeenschap en hebben een proactieve rol in het leerproces van hun kinderen. Ze zijn een onderdeel van de planning en beoordeling van het werk van de leerling. Ze worden gevraagd hun ervaring en netwerk in te zetten om de school te ondersteunen en spelen vaak een belangrijke rol in het vinden van potentiële buitenschoolse mentoren.

5. SCHOOLCULTUUR In Big Picture Learning scholen heerst een klimaat van vertrouwen, positiviteit en gelijkwaardigheid onder en tussen jongeren en volwassenen, dat je kunt voelen als je binnenkomt. Leerlingen hebben een leiderschapsrol in de school en de cultuur onder de volwassenen is gebaseerd op samenwerking. Bij het nemen van beslissingen wordt er geluisterd naar de mening van de leerlingen. Onderdeel van de cultuur zijn vieringen en rituelen.

6. AUTHENTIEK BEOORDELEN Leerlingen worden niet beoordeeld door middel van toetsen maar door aan een publiek te laten zien hoe en wat er geleerd is en welke voortgang er zit op het gebied van de interesses van de leerling. De beoordelingscriteria worden individueel bepaald en gebaseerd op de criteria van de echte wereld in samenwerking met experts op het gebied van hun interesses. Leerlingen reflecteren meerdere keren per jaar op hun werk en voortgang door middel van een presentatie of tentoonstelling en bespreken hun voortgang met medewerkers van de school, hun ouders, medeleerlingen en de buitenschoolse expert.

7. SCHOOLORGANISATIE De schoolorganisatie gaat uit van kleinschaligheid, korte lijntjes en overzichtelijkheid. Scholen worden georganiseerd op basis van een cultuur van samenwerking en communicatie. Ze zijn niet per se gebonden aan structuren zoals een gebouw, roosters, een schoolbel of kalenders. Er is een verwevenheid van de school met de gemeenschap er omheen.

8. LEIDERSCHAP Leiderschap wordt gedeeld door een sterke, visionaire directeur; een toegewijd, verantwoordelijk team van advisors, docenten en ander personeel; en leerlingen. De schoolgemeenschap functioneert als een democratie. Een diepgaand gevoel van gedeeld eigenaarschap, ook in het eigen leren, zorgt voor een positieve cultuur die uitgaat van continue verbetering.

9. STUDIE-LOOPBAAN-PLANNING Leerlingen ontwikkelen een realistisch plan voor de toekomst, wat kan bestaan uit een vervolgopleiding of een passende baan. Dit plan wordt gekoppeld aan het leerplan en aan de stage van de leerling.

10. PROFESSIONELE ONTWIKKELING Een Big Picture Learning school is een lerende gemeenschap van mensen die zich continu willen verbeteren. Op regelmatige basis wordt er aandacht besteed aan professionalisering van het team door de school zelf of door medewerkers van Big Picture Learning Nederland.